Školní řád

Školní řád

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění dalších předpisů a jinými souvisejícími normami.

Mateřská škola je prvním stupněm vzdělávací soustavy. Předškolní vzdělávání zajišťují kvalifikované pedagogické pracovnice.

Vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu, který je zpracován s ohledem na podmínky školy a v souladu se státním Rámcovým vzdělávacím program pro předškolní vzdělávání. Školní vzdělávací program vydává ředitelka školy („Jsme tu jeden pro druhého“) a třídní vzdělávací programy tvoří učitelky jednotlivých tříd. Každá třída pracuje podle vlastního třídního vzdělávacího programu a rodiče mají možnost do obou programů nahlížet.

Vzděláváme děti ve všech oblastech výchovy: tělesné, pracovní, estetické, hudební, výtvarné, rozumové, poznávací, jazykové, matematické a mravní. Vzdělávání probíhá vždy přiměřeně věku, schopnostem a vývoji dítěte.

I. Provoz a vnitřní režim školy

 • Mateřská škola má čtyři třídy, kapacita je 112 dětí.
 • Provoz mateřské školy je od 6:00 do 16:30 hodin a v jedné třídě do 18:00 (v odůvodněných případech po dohodě s ředitelkou MŠ)
 • Pobyt dítěte v mateřské škole by neměl přesáhnout 9 hodin.
 • Děti by měly nastoupit do mateřské školy zpravidla do 8:00 Dítě lze přivést i později na základě předchozí domluvy s učitelkou ve třídě, ale jen pokud tím rodič nenaruší časový režim třídy (návštěva lékaře aj.).
 • Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let (případný dřívější nástup je možný po dohodě s ředitelkou mateřské školy).
 • K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku, pokud to umožňují podmínky školy.
 • Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí a na weboých stránkách mateřské školy.
 • V případě úrazu zajistí učitelka první pomoc. O úrazu se sepisuje záznam. Učitelka informuje ředitelku, rodiče, odbor školství, Českou školní inspekci a pojišťovnu Kooperativu, která nám zajišťuje pojištění dětí i zaměstnanců mateřské školy.
 • V mateřské škole není dovoleno podávat léky.
 • Ukončení docházky dítěte do mateřské školy během školního roku je možné a to na písemnou žádost rodičů.
 • Dítě se v prostorách mateřské školy z hygienických důvodů přezouvá.
 • Z bezpečnostních důvodů je zakázáno používat na přezutí pantofle.
 • V prostorách mateřské školy platí zákaz kouření a konzumace alkoholických nápojů.

Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, jsou pravidelně o svých dětech informováni a mají právo spolurozhodovat při problémech vzniklých v mateřské škole. Stížnosti a podněty k práci mohou podávat u učitelek a ředitelky.
Zákonní zástupci dětí dodržují pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti při styku se zaměstnanci školy, s dětmi i s ostatními zástupci dětí.
 

Organizace dne v mateřské škole

 • 06:00 – 07:00 hod Scházení dětí ve třídě C a postupné rozcházení do kmenových tříd.
 • 07:00 – 08:30 hod V této době probíhají ranní hry a spontánní činnosti dětí. Navazuje ranní cvičení.
 • 08:30 – 09:00 hod Hygiena a ranní svačina.
 • 09:00 – 11:30 hod Řízené činnosti podle ŠVP zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, příprava na pobyt venku, pobyt venku, hygiena.
 • 11:30 – 12:00 hod  Hygiena, oběd.
 • 12:00 – 14:00 hod  Odpolední odpočinek respektující rozdílné potřeby dětí.
 • 14:00 – 14:30 hod  Hygiena a odpolední svačina.
 • 14:30 – 16:30 hod  Hry a zájmové činnosti podle potřeb a přání dětí. Za příznivého počasí pobyt na zahradě mateřské školy. Této doby lze využít k neformálním rozhovorům pedagogů a rodičů.
 • 16:30 – 18:00 hod. Hry a zájmové činnosti podle přání dětí.

Režim dne je stanoven tak, aby se dal pružně měnit podle činností a potřeb dětí.

Rozdělení pedagogických pracovníků do tříd

 • 1. třída A – Dana Novotná, Zdena Plachá, Patricia Kovářová
 • 2. třída B – Irena Říhová, Mgr. Lenka Čekalová
 • 3. třída C – Alice Břízová, Bc. Dagmar Chalupová
 • 4. třída D – Miloslava Pilařová, Zuzana Ziková

 Uzavření mateřské školy v době hlavních prázdnin probíhá vždy po dohodě se zřizovatelem tak, aby byl zajištěn provoz na jednom z pracovišť v Jindřichově Hradci.

 V době vánočních prázdnin je MŠ také uzavřena a náhradní provoz zajišťuje některá z MŠ v J. Hradci.
Zákonným zástupcům je toto oznámeno nejméně dva měsíce před uzavřením na přístupném místě ve škole (nástěnka info). Naše mateřská škola se střídá s odloučeným pracovištěm MŠ Hvězdárna.

Každé dítě musí mít v šatně náhradní oblečení.  Při dešti, silném větru
a mrazu pod -10°C ven nechodíme, při silném slunečním záření pobyt venku omezíme.

Úplata za předškolní vzdělávání (viz. Směrnice o úplatě)

Výši úplaty za předškolní vzdělávání stanoví ředitelka mateřské školy podle pravidel stanovených zákonem vždy do 30. 6. předchozího školního roku na následujícího školní rok a zveřejní informaci na přístupném místě.

Školné neplatí děti v posledním ročníku MŠ a děti s odkladem školní docházky také ne. (změna zákona č.561/2004 Sb., Školský zákon).

O osvobození od úplaty či o snížení úplaty rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce.

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá dávky pěstounské péče (zákon č. 117/1995 Sb., O státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů) a tuto skutečnost prokázal ředitelce školy.

V měsíci, kdy bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy, stanoví ředitelka poměrnou výši úplaty (červenec, srpen).

Stravování (viz. Směrnice o stravování)

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, se stravovalo vždy.

Odhlašování obědů

Obědy musí být odhlášeny den předem, nejpozději do 13:30 hod, nebo v pondělí do 8:00 hodin. V případě náhlého onemocnění mají rodiče možnost si první den vyzvednout oběd v MŠ v  od 11:30  hod do 12:00  hod v kuchyňkách ve třídách.

Pokud se dítě vrací do mateřské školy dříve, než bylo domluveno s učitelkou, je třeba tuto skutečnost také den předem nahlásit do 13:30 hodin.

Bude-li předpokládaná a předem omluvená nepřítomnost dítěte delší než 1 měsíc, oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost ředitelce a písemně požádá o slevu na školném (viz. Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání).

Při nástupu do mateřské školy rodiče uhradí jistinu ve výši 1500,- Kč v hotovosti u vedoucí školní jídelny. Následující platby si mateřská škola s písemným souhlasem rodičů strhává z účtu zákonných zástupců dítěte do 15. dne následujícího měsíce (viz. Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání). Stravné se hradí celodenní nebo polodenní po dohodě s vedoucí školní jídelny.

II. Práva a povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci i ostatní jsou povinni dodržovat vnitřní předpisy a nařízení ředitelky školy a v prostorách školy se chovat tak, aby svým chováním a jednáním nenarušovali bezpečnost provozu.

Rodiče jsou povinni:

 • Rodiče jsou povinni oznamovat škole údaje do školní matriky (evidence dětí), která obsahuje: jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu dítěte, dále jméno a příjmení, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonní spojení zákonného zástupce. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) je zpracována ředitelkou školy vnitřní směrnice o ochraně osobních údajů.
 • Děti, které dovrší do 31.8. následujícího kalendářního roku 6 let, mají uzákoněnou povinnou předškolní docházku. V případě karanténního uzavření mateřské školy vzniká povinnost vzdělávání formou distanční výuky. Tato probíhá prostřednictvím webových stránek školy 2msjh.cz a formou individuálních konzultací a pracovních sešitů. Pokud rodič není součinný je vyzván k individuálnímu rozhovoru a popř. následuje písemné hlášení na OSPOD. Pro rodiče z toho vyplývá povinnost řádného omlouvání dětí. V době prázdnin se povinná docházka neuskutečňuje.
 • Předat dítě osobně učitelce, která za něj zodpovídá až do opětovného předání rodičům nebo jiné učitelce. Při předávání dítěte další osobě, která není uvedena v evidenčním listě, je nutný písemný souhlas zákonných zástupců. Pokud chce dát rodič zmocnění osobě mladší 18 let (sourozenci), musí požádat ředitelku formou písemného prohlášení
   o způsobilosti nezletilého.
 • Hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte a zajistit povinné očkování dítěte.
 • Neprodleně hlásit změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel, zdravotní pojištění atd.
 • Dítě vyzvednout a opustit budovu včas, tj. do 16:30 Opakované případy opoždění jsou považovány za narušování provozu školy. Rodiče dětí přihlášených do třídy s prodlouženým provozem opustí MŠ nejpozději v 18:00 hodin.
 • Vodit do mateřské školy pouze děti, které jsou zcela zdravé a nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Běžný režim je pro dítě zátěží a zároveň se přenáší onemocnění na jiné, zdravé jedince i personál školy.
 • Nepřítomnost dítěte musí rodič ústně či telefonicky neprodleně oznámit personálu mš.
 • Po informování učitelkou o příznacích nemoci nebo v případě jiné komplikace vyzvednout si dítě v co nejkratším termínu.
 • Předem nahlásit odchod nebo příchod dítěte v jinou dobu než je obvyklé (např. návštěvy lékaře aj).
 • Na vyzvání ředitelky mateřské školy osobně se zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.
 • Z bezpečnostních důvodů se rodiče ani jiné osoby nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy, či bez jeho přítomnosti, samostatně pohybovat v prostorách a areálu školy, kromě šatny.
 • Zákonní zástupci po vyzvednutí dítě opustí neprodleně areál školy, používání vybavení školních zahrad je z bezpečnostních důvodů zakázáno.
 • Veškeré oblečení a obuv by mělo mít dítě řádně označené (monogram). Rodiče mění dětem dvakrát za měsíc pyžamo
 • Hygienická pravidla pro prevenci šíření infekčních onemocnění se řídí aktuálními pokyny MŠMT, MZCR, KHS a zřizovatele, které jsou aktualizovány a vyvěšeny v šatnách tříd a na školním webu.

Práva dětí

 • Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělání poskytované mateřskou školou v rozsahu, zaručujícím optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj osobnosti.
 • Má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole.
 • Na zvláštní péči v případě postižení.
 • Na individuální vzdělávání v zapsané mateřské škole / písemná žádost rodičů /

Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Způsob postupné adaptace dětí v mateřské škole je možný vždy po dohodě s ředitelkou a třídními učitelkami.

Ředitelka MŠ svolává jednou do roka schůzku pro nové rodiče dětí a jednou do roka třídní schůzky, kde jsou rodiče informováni o organizování školního roku a ostatních záležitostech týkajících se výchovy a vzdělávání dětí.

Konzultační hodiny s ředitelkou MŠ lze domluvit osobně nebo prostřednictvím třídních učitelek. Zákonní zástupci se mohou vyjadřovat k podstatným záležitostem výchovy a vzdělávání.

Ředitelka může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění v případě, že (§35 zákona č.561/2004 Sb.):

 • Dítě nedochází bez omluvy nejméně 14 dnů.
 • Narušuje-li závažně a opakovaně zákonný zástupce dítěte provoz mateřské školy a porušuje-li vnitřní řád školy.
   

III. Bezpečnost a ochrana dětí

Právní normy:

 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., O předškolním vzdělávání
 • Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon)
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., O hygienických požadavcích na prostory a provoz vzdělávacího zařízení
 • Vyhláška č. 263/2007 Sb. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Škola je povinna vykonávat podle zvláštních předpisů nad dětmi náležitý dohled. Kromě bezpečnostních hledisek zajišťují pedagogičtí pracovníci při dohledu nad dětmi také výchovné působení. V zájmu předcházení škodám na zdraví, majetku a životním prostředí.

O zajištění náležitého dohledu rozhoduje ředitelka školy. Vychází z konkrétních podmínek a přihlíží zejména vykonávané činnosti, věku dětí a jejich rozumové úrovni, dopravním a jiným rizikům.

Pedagogické pracovnice jsou povinny hlásit ředitelce školy předem každou jinou aktivitu, než obvyklou. Odpovědnost za děti nese organizace zastoupená ředitelkou, která deleguje odpovědnost na ostatní zaměstnance. Ředitelka může k zajištění bezpečnosti určit zletilou osobu, která je k právnické osobě v pracovněprávním vztahu. Tyto osoby musí být řádně poučeny o povinnostech dohledu a ředitelka školy o tomto poučení provede písemný záznam.

Pedagogičtí pracovníci vykonávají podle pokynů ředitelky dohled i mimo školu při exkurzích, výletech a jiných činnostech vyplývajících ze Školního vzdělávacího programu.

Dítě může být předáno osobě mladší 18 let, ale pouze na základě písemného souhlasu rodičů. Pedagogický pracovník musí posoudit, zda je takový požadavek adekvátní a zda je určená nezletilá osoba schopna zajistit bezpečné vyzvednutí dítěte z mateřské školy. Rodič může pověřit vyzvednutím dítěte libovolný počet osob.

Pedagog nesmí v žádném případě povolit dítěti volný pohyb v prostorách mateřské školy. Dítě musí být vždy pod dohledem pedagogického pracovníka.

Školní úrazy – jedná se o úrazy, které se staly dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Školním úrazem je myšlen úraz takový, který se stal při konání akce organizované školou a mimo školu, kde zajišťují dozor pedagogové.

Školním úrazem není úraz, který se stane na cestě do školy a zpět.

Za sepsání školního úrazu, informování ředitelky a zákonných zástupců zodpovídá učitelka. Ředitelka zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu. Do Knihy úrazů zapisuje učitelka a podílí se na sepsání tiskopisů o nahlášení a odškodnění úrazu příslušným institucím.

Opatření v průběhu vzdělávacích činností v budově školy

 • Každá učitelka osobně odpovídá za bezpečnost svěřených dětí od doby převzetí od zákonného zástupce, pověřené osoby, nebo jiného pedagoga školy až k opětovnému předání zákonnému zástupci, pověřeným osobám, nebo jinému pedagogovi školy.
 • Učitelka má neustále přehled o všech dětech, za které zodpovídá, průběžné kontroluje všechny prostory, ve kterých se děti pohybují (herna, šatna, sociální zařízení).
 • Poučení dětí o bezpečnosti se provádí průběžně během školního roku a zapisuje se do třídní knihy.
 • Nedovolí dětem nosit do školy nebezpečné předměty.
 • Nikdy se nesmí od dětí vzdálit.
 • Sama vede děti k tomu, aby jí vždy oznámily, že se vzdálí (na toaletu, do šatny).
 • Nesmí dětem bez dohledu svěřit nůžky a jiné předměty s ostrými hranami, špicemi, nebo drobné korálky a dílky drobných stavebnic, kterými by si děti mohly způsobit poranění.
 • Učitelka kontroluje stav hraček, rozbité vyřadí nebo zajistí opravu.
 • Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně a přidržovaly se zábradlí.
 • Sleduje, aby při zavírání dveří nedošlo ke skřípnutí ruky nebo prstů dítěte.
 • Při tělocvičných aktivitách dbá zvlášť zvýšené opatrnosti (žvýkání, odložení brýlí, aj.), upozorňuje na případná nebezpečí a zajišťuje odstranění nevhodných předmětů z cvičební plochy a jejího nejbližšího okolí. Stojí vždy na nejrizikovějším místě. Tělocvičné nářadí je povinna před použitím zkontrolovat. Ředitelka zajišťuje pravidelné revize herních prvků a tělovýchovného nářadí.
 • Při převlékání dětí v šatnách vykonává učitelka stálý dohled, sama se obléká, až když jsou děti připravené na pobyt venku. Při svém oblékání musí zajistit dohled druhou učitelkou nebo uklízečkou. Neprodlužuje zbytečné pobyt připravených dětí v šatně.

Opatření při pobytu venku (na školní zahradě a při pobytu mimo areál mateřské školy)

 • Mimo území mateřské školy zodpovídá vždy jeden pedagogický pracovník za bezpečnost 20 dětí z běžných tříd a 12 dětí jsou-li ve třídě dětí se zdravotním postižením.
 • Učitelka děti před odchodem uklidní, spočítá a zkontroluje oblečení.
 • Při vycházce s jednou učitelkou (max. 20 dětí) učitelka průběžně kontroluje celý zástup.
 • Děti chodí na vycházku ve dvojstupech a zpravidla se dvěma pedagogy, z nichž jeden je na začátku a druhý na konci řady, neshlukují se v jedné části zástupu za účelem diskuse.
 • Při přecházení ulice skupina využívá vyznačených přechodů, učitelka používá zastavovací terč.
 • Skupina využívá především chodníků nebo levé krajnice, vyhýbá se frekventovaným místům.
 • Dětí jdoucí na začátku a na konci zástupu mají výstražné vesty.
 • Při pobytu dětí mimo areál mateřské školy učitelka průběžně kontroluje počet dětí a má o nich stálý přehled, netelefonuje.
 • Při hrách a pohybových aktivitách učitelky dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.
 • Učitelka kontroluje, zda děti nesbírají žádné pohozené nebezpečné předměty (injekční stříkačky, skla, klacky, apod.). Vede děti k tomu, aby případný nález oznámily.
 • Učitelka nedovolí, aby se děti navzájem ohrožovaly klacky, házením kamenů aj., netrhaly a nevkládaly do úst žádné plody, listy, bobuloviny a houby, aby nesahaly na žádná zvířata.
 • Při styku s neznámým, volně pobíhajícím psem, vede učitelka děti k tomu, aby se pokusily zůstat stát, nebránily se, mluvily tichým, klidným hlasem, zvíře v žádném případě nedráždily.
 • Při pobytu na školní zahradě nedovolí vstupovat bez dozoru na průlezky, houpačky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu. Sama zjišťuje bezpečnost a záchranu u herních prvků.
 • Nedovoluje dětem vzdalovat se do míst a prostor zahrady, kam sama nevidí.
 • Za pobytu venku učitelky nepostávají na místě, nýbrž obcházejí skupinky dětí a kontrolují, nebo usměrňují jejich hru. Eliminují tak možnost úrazu a nevhodné hry dětí.
 • Využíváme všechny části zahrady MŠ nebo zahradu SOŠ, aby nedocházelo k velkému shlukování dětí na jednom místě.
 • Upozorňuje děti, aby nevstupovaly na klouzačku zezdola.
 • V teplém počasí dbá, aby měly děti pokrývku hlavy. Zajišťuje dostatečný přísun tekutin.
 • Při využívání koloběžek a odstrkovadel upozorní děti na směr jízdy a vyčleněný prostor pro tuto aktivitu.
 • Průběžně seznamuje děti s pravidly silničního provozu a bezpečného chování na ulici.
 • Učitelky nevybírají pro volnou hru dětí takové lokality, které jsou nevyhovující a málo bezpečné.
 • Učitelka musí před využitím veřejného hřiště zkontrolovat jeho technický stav.
 • Jde-li, skupina podél frekventované komunikace, učitelky se pohybují vždy na straně komunikace.
 • Ke křižovatce nebo přechodu pro chodce se nepřibližuje skupina dětí, nýbrž jedna z učitelek.
 • Při příchodu dětí z pobytu venku neponechává učitelka děti bez dozoru v šatně.
 • Při rozdělávání ohně (pouze při mimoškolních akcích a při zajištění zdroje vody nebo hasicího přístroje). Pedagog zajišťuje bezpečnou vzdálenost dětí od ohně a zajistí uhašení ohniště. 

Děti s odlišným mateřským jazykem

Mateřská škola poskytuje dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka jazykovou podporu jako nadstavbu běžné činnosti ve skupině pro jazykovou přípravu. Skupina se zřizuje při  počtu dětí nejméně 4 – 8 v povinném předškolním vzdělávání.

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Nepostradatelným článkem ochrany před sociálně patologickými jevy
je výchovně zaměřené působení na děti, zaměření se na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti volným formou a přiměřeně k věku a schopnostem postupně seznamovány se sociálně patologickým jevy ( s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismem, kouřením, virtuální závislostí - počítače, televize), vandalismem, kriminalitou a jinými formami násilného chování a jsou jim vysvětlovány klady zdravého způsobu života.

V rámci prevence před nepřátelskými projevy mezi dětmi nebo dokonce prvky násilí sledují pedagogičtí pracovníci vztahy mezi dětmi. Cílem pozorování těchto vztahů je vysledovat toto nežádoucí chování v počátcích a ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních tuto situaci řešit. Pro prevenci ochrany před sociálně patologickými jevy je třeba vytvořit v mateřské škole příznivé sociál klima vzájemně mezi dětmi, dětmi a pedagogickými pracovníky a pedagogickými pracovníky s rodiči. S dětmi jsou tvořeny a sepsány pomocí piktogramů pravidla chování. Společně s dětmi dbáme na dodržování vytvořených pravidel.

IV. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku.

V případě poškozování zařízení bude záležitost individuálně projednána se zákonným zástupcem a požadována oprava, popř. náhrada škody.

Zákonný zástupci, zaměstnanci školy i ostatní osoby pohybující se v prostorách školy a v celém areálu jsou povinni dodržovat veškerá nařízení, která vedou k ochraně majetku a svým chováním a jednáním nezpůsobovat škody na tomto majetku. 

Školní řád nabývá platnost 4.9.2023 

Dana Novotná
ředitelka MŠ

2. mateřská škola Jindřichův Hradec

logo 2msjh smallJáchymova ul. 209/III
Jindřichův Hradec
37701

email: msjachymova@seznam.cz
tel: +420 384 323 478

IČO: 70981973
ID datové schránky: a3xmv52
Zřizovatel: MěÚ J. Hradec

Poslední příspěvky

Vyhledávání