Školní vzdělávácí program

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

„Jsme tu jeden pro druhého“

 „Za sto let nebude záležet na tom, jaké jsem měl bankovní konto, v jakém jsem žil domě, nebo jaké jsem řídil auto. Pokud jsem však byl důležitý pro život nějakého dítěte, může to změnit celý svět.“
(neznámý autor)

„Jsme tu jeden pro druhého“

Z  názvu „Jsme tu jeden pro druhého“ vyplývá, že celý náš program se soustředí na vztahové záležitosti. Na uvědomování si, že „já sám“není jediné v mateřské škole důležité, ale stejně důležité je i slovo „my“. Za prioritní považujeme komunikaci dětí mezi sebou a s učitelkou, důvěru a spolupráci mezi zaměstnanci, vstřícnost k rodičům a snahu vzájemného porozumění. Pokud si dítě z MŠ odnese schopnost cílevědomé komunikace, dokáže ji v pozdějším věku samostatně rozvíjet a předcházet tak nejen osobním, ale i globálním konfliktům.

MŠ znamená pro dítě širší společenství, které má nezastupitelnou úlohu v rozvoji vzdělávání dítěte. Je velmi důležité, aby statut ve vzdělávání byl co nejvíce pozitivní a motivující. Aby v dítěti pěstoval zdravé sebevědomí a touhu po dalším vzdělávání, aby se děti naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a pohodě na duši. Stresy v předškolním věku se mohou podílet na vzniku onemocnění ohrožující život. Dítě získává odolnost vůči stresu předavším tím, že mu připravujeme takové podmínky, aby své dětství prožívalo v klidu. Je důležité, aby tomuto přístupu porozuměli i rodiče.

Hlavní pedagogický záměr je orientován směrem k dítěti. Mělo by získat dobré základy pro další vzdělávání a být schopno zvládat různé životní situace. Usilujeme proto o osobnostní rozvoj každého dítěte s ohledem na jeho individualitu.

V celém výchovném procesu se klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti a na získávání klíčových kompetencí.

Preferujeme učení na základě praktické zkušenosti a přímých zážitků (prožitkové učení), experimentů, pozorování a kooperativního učení. Pracujeme s dětskou zvídavostí a potřebou objevovat a poznávat nové.

oskytujeme každému dítěti pomoc a podporu v míře, kterou individuálně potřebuje. Děti do činností nenutíme, dbáme na dostatečnou volnost. Pomáháme dětem v chápání okolního světa a přírodních zákonitostí. Podněcujeme zájem o učení. Učíme dítě žít ve společnosti ostatních lidí a přibližujeme mu normy a hodnoty touto společností uznávané.

2. mateřská škola Jindřichův Hradec

logo 2msjh smallJáchymova ul. 209/III
Jindřichův Hradec
37701

email: msjachymova@seznam.cz
tel: +420 384 323 478

IČO: 70981973
ID datové schránky: a3xmv52
Zřizovatel: MěÚ J. Hradec

Poslední příspěvky

Vyhledávání